Algemene voorwaarden

Dit is een postadres, geen bezoekadres.

Micdrob visuals
Eekbulk 40 
9840 De Pinte
België

BTW: BE0764.406.718
IBAN: BE04 7370 5039 3731

 

1. ALGEMEEN

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en overeenkomsten aangeboden op www.micdrobvisuals.com.
 • Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn bindend.
 • De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.
 • De opdrachtgever ook wel koper genoemd, is wie de bestelling heeft geplaatst. De leverancier ook wel verkoper genoemd, is wie de bestelling heeft aanvaard.
 • Elke afwijking van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.
 • De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.
 • Wijzigingen van de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dienen schriftelijk of via mail mede gedeeld te worden aan Micdrob visuals. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Micdrob visuals als gevolg daarvan lijdt.
 • Micdrob visuals behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden door te voeren.

2. FACTURATIE/BETALING

 • Alle bestellingen in de webshop dienen betaald te worden via één van de aangeboden betaalmethodes.
 • Voor particuliere klanten die bestellen in de webshop wordt geen factuur aangemaakt tenzij men hierom vraagt.
 • Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt Micdrob visuals vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.
 • Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.
 • Indien een factuur op de vervaldag niet betaald is en Micdrob visuals andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Micdrob visuals bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat de betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 • Voorts is opdrachtgever gehouden Micdrob visuals te vergoeden voor alle kosten, die Micdrob visuals maakt ter incasso van de openstaande bedragen.
 • Alle betalingen in de webshop gebeuren via Mollie.

3. PRIJZEN

 • Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief.
 • Micdrob visuals is een onderneming vrijgesteld van BTW en zal bijgevolg geen BTW aanrekenen op de aangeboden producten.
 • Micdrob visuals is gerechtigd haar tarieven ten allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 • De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden afzonderlijk vermeld en zijn afhankelijk van in welk land het verzendadres zich bevindt.
 • De aangegeven prijzen zijn exclusief de kost voor een ophangsysteem. Een ophangsysteem is optioneel. Bij bestelling kan het soort ophangsysteem gekozen worden.
 • Alle prijzen in de webshop worden vermeld in euro.

4. LEVERING

 • Afbeeldingen worden via een externe firma geprint en verzonden. Bijgevolg heeft Micdrob visuals geen vat op de levertijd.
 • De levertijd start na de bevestiging van de ontvangst en na de verwerking van de bestelling.
 • De verwachte leveringsdatum zal na bestelling en betaling in de bevestigingsmail te zien zijn. Door onvoorziene omstandigheden kan de leveringsdatum wijzigen.
 • Leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
 • Zorg dat er iemand aanwezig is om de bestelling aan te nemen bij u thuis of kies voor een ophaalpunt.
 • Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Micdrob Visuals gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 • In geval van overmacht is Micdrob visuals niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levertijd.
 • Bij een foute of beschadigde levering, dient een foto gestuurd te worden als bewijs. Pas dan kan gekeken worden om een nieuwe bestelling te verzenden.

5. RETOURNEREN

 • Retourneren van een bestelling kan binnen de 14 dagen. Dit dient opgestuurd te worden naar bovenstaand adres. Micdrob visuals dient hiervan via mail op de hoogte gebracht te worden. Vergeet zeker niet het ordernummer te vermelden. De kosten voor het retourneren zijn ten laste van de opdrachtgever. Pas wanneer de bestelling terug bij Micdrob visuals in goede staat is toegekomen en wanneer aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan, kunnen de initiële kosten van de bestelling worden terugbetaald.
 • Retourneerkosten worden niet terugbetaald.
 • Zie ook het retourbeleid.
 • Maatwerk en gepersonaliseerde bestellingen kunnen niet geretourneerd worden.

6. EIGENDOM

 • De geleverde beelden, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Micdrob visuals en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking.

7. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Micdrob visuals is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerdelijk en slecht opgehangen wanddecoratie.
 • Met verkeerdelijk en slecht opgehangen wanddecoratie wordt bedoeld: Geen juist gebruik maken van het meegeleverd ophangsysteem. Een ander ophangsysteem gebruiken dan het meegeleverde ophangsysteem. De muur waaraan de wanddecoratie gehangen wordt, is van slechte kwaliteit en/of is niet in staat om het materiaal te ondersteunen. Het meubel waarop de wanddecoratie geplaatst wordt, is van slechte kwaliteit en/of is niet in staat om het materiaal te ondersteunen.
 • Micdrob visuals kan in geval van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen.
 • Met overmacht wordt bedoeld: Algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, natuurrampen van welke aard dan ook, gewijzigde overheidsmaatregelen, pandemieën, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.
 • De kleuren van de foto op de wanddecoratie kunnen lichtjes afwijken van de foto op het scherm van het toestel waarop de aankoop is gedaan. Dit heeft te maken met de Kalibratie instellingen van dat scherm.
 • Een foto in het groot afdrukken, brengt altijd enig kwaliteitsverlies met zich mee. De wanddecoratie is dan ook ontworpen om vanop een bepaalde afstand bekeken te worden, waardoor dat kwaliteitsverlies zo goed als niet meer te zien is.

8. JURIDISCH

 • Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht en zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft, tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de koper.